ഖുറൈശികള്‍

[ 1 - Aya Sections Listed ]
Surah No:106
Quraish
1 - 1
ഖുറൈശ്‌ ഗോത്രത്തെ കൂട്ടിയിണക്കിയതിനാല്‍.(1)