ഇടതുപക്ഷക്കാര്‍

[ 3 - Aya Sections Listed ]
Surah No:56
Al-Waaqia
9 - 9
മറ്റൊരു വിഭാഗം ഇടതുപക്ഷക്കാര്‍. എന്താണ്‌ ഈ ഇടതുപക്ഷക്കാരുടെ അവസ്ഥ!(9)
Surah No:56
Al-Waaqia
41 - 41
ഇടതുപക്ഷക്കാര്‍, എന്താണീ ഇടതുപക്ഷക്കാരുടെ അവസ്ഥ!(41)
Surah No:90
Al-Balad
19 - 19
നമ്മുടെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങള്‍ നിഷേധിച്ചവരാരോ അവരത്രെ ഇടതുപക്ഷത്തിന്‍റെ ആള്‍ക്കാര്‍.(19)