യാചകരെ ആട്ടിയകറ്റരുത്

[ 1 - Aya Sections Listed ]
Surah No:93
Ad-Dhuhaa
10 - 10
ചോദിച്ച്‌ വരുന്നവനെ നീ വിരട്ടി വിടുകയും ചെയ്യരുത്‌.(10)