നേര്‍ച്ച പൂര്‍ത്തിയാക്കണം

[ 1 - Aya Sections Listed ]
Surah No:76
Al-Insaan
7 - 7
നേര്‍ച്ച അവര്‍ നിറവേറ്റുകയും ആപത്തു പടര്‍ന്ന്‌ പിടിക്കുന്ന ഒരു ദിവസത്തെ അവര്‍ ഭയപ്പെടുകയും ചെയ്യും.(7)