തിന്മ ചെയ്തവര്‍, അതിനെതിരില്‍ പ്രതികരിച്ചവര്‍, മൗനം ദീക്ഷിച്ചവര്‍, എല്ലാവര്‍ക്കും പാഠം

[ 0 - Aya Sections Listed ]