ഇസ്ലാം കലാപമല്ല; കാരുണ്യമാണ് (Q&A) (ഭാഗം 1)


ഇസ്ലാം കാരുണ്യത്തിന്റെ മതം , ചോദ്യോത്തരങ്ങള്‍
Video By
M.M.Akbar
Cochin, Kerala, India


Shared By
Naseem Khan
Karunagappally