ചന്ദ്രന്റെ പ്രകാശം

[ 1 - Aya Sections Listed ]
Surah No:91
Ash-Shams
2 - 2
ചന്ദ്രന്‍ തന്നെയാണ സത്യം; അത്‌ അതിനെ തുടര്‍ന്ന്‌ വരുമ്പോള്‍.(2)