എഴുത്ത് വിജയത്തിന്റെ അടിത്തറ

[ 1 - Aya Sections Listed ]
Surah No:96
Al-Alaq
1 - 5
സൃഷ്ടിച്ചവനായ നിന്‍റെ രക്ഷിതാവിന്‍റെ നാമത്തില്‍ വായിക്കുക.(1)മനുഷ്യനെ അവന്‍ ഭ്രൂണത്തില്‍ നിന്ന്‌ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു.(2)നീ വായിക്കുക നിന്‍റെ രക്ഷിതാവ്‌ ഏറ്റവും വലിയ ഔദാര്യവാനാകുന്നു.(3)പേന കൊണ്ട്‌ പഠിപ്പിച്ചവന്‍(4)മനുഷ്യന്‌ അറിയാത്തത്‌ അവന്‍ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.(5)