ഉസ്സാ

[ 1 - Aya Sections Listed ]
Surah No:53
An-Najm
19 - 19
ലാത്തയെയും ഉസ്സയെയും പറ്റി നിങ്ങള്‍ ചിന്തിച്ചു നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ?(19)