യഥാര്‍ത്ഥ രോഗശമനം അല്ലാഹുവിങ്കല്‍ നിന്ന്‍

[ 1 - Aya Sections Listed ]
Surah No:26
Ash-Shu'araa
80 - 80
എനിക്ക്‌ രോഗം ബാധിച്ചാല്‍ അവനാണ്‌ എന്നെ സുഖപ്പെടുത്തുന്നത്‌(80)