പക്ഷികള്‍ ശിക്ഷയായി

[ 1 - Aya Sections Listed ]
Surah No:105
Al-Fil
3 - 3
കൂട്ടംകൂട്ടമായിക്കൊണ്ടുള്ള പക്ഷികളെ അവരുടെ നേര്‍ക്ക്‌ അവന്‍ അയക്കുകയും ചെയ്തു.(3)