മഴ ഒരു ശിക്ഷ

[ 1 - Aya Sections Listed ]
Surah No:54
Al-Qamar
11 - 11
അപ്പോള്‍ കുത്തിച്ചൊരിയുന്ന വെള്ളവും കൊണ്ട്‌ ആകാശത്തിന്‍റെ കവാടങ്ങള്‍ നാം തുറന്നു.(11)