മനുഷ്യന്റെ ഉയര്‍ച്ചയും താഴ്ച്ചയും

[ 2 - Aya Sections Listed ]
Surah No:95
At-Tin
4 - 4
തീര്‍ച്ചയായും മനുഷ്യനെ നാം ഏറ്റവും നല്ല ഘടനയോടു കൂടി സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു.(4)
Surah No:96
Al-Alaq
5 - 5
മനുഷ്യന്‌ അറിയാത്തത്‌ അവന്‍ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.(5)