അഗതികളെ വഞ്ചിച്ചവര്‍

[ 1 - Aya Sections Listed ]
Surah No:68
Al-Qalam
24 - 24
ഇന്ന്‌ ആ തോട്ടത്തില്‍ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത്‌ ഒരു സാധുവും കടന്നു വരാന്‍ ഇടയാവരുത്‌ എന്ന്‌.(24)