ഹിജ്റ് സമൂഹം

[ 2 - Aya Sections Listed ]
Surah No:15
Al-Hijr
80 - 80
തീര്‍ച്ചയായും ഹിജ്‌റിലെ നിവാസികള്‍ ദൈവദൂതന്‍മാരെ നിഷേധിച്ച്‌ കളയുകയുണ്ടായി.(80)
Surah No:15
Al-Hijr
84 - 84
അപ്പോള്‍ അവര്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ചുണ്ടാക്കിയിരുന്നതൊന്നും അവര്‍ക്ക്‌ ഉപകരിച്ചില്ല.(84)