പ്രവര്‍ത്തിച്ചതിനു മാത്രം പ്രതിഫലം

[ 1 - Aya Sections Listed ]
Surah No:53
An-Najm
39 - 39
മനുഷ്യന്ന്‌ താന്‍ പ്രയത്നിച്ചതല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമില്ല എന്നും.(39)